Ofertovet

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

ОфертоматБГ ЕООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-1564-C01 от  26.06.2020 г.. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 4 150 лв., от които 3 527.50 лв. европейско и 622.50 лв. национално съфинансиране.

Процедура BG16RFOP002-2.073  „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Сподели !